ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000086
ชื่อโครงการ (ไทย)
ประยุกต์ Logic Model ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์ (ระยะที่ 2)
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบรูปแบบการดําเนินงานป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนเขตชนบทโดยทีมสุขภาพตําบลของตําบลสมุด อําเภอปราสาท จังหวัด สุรินทร์ซึ่งดําเนินการในอาสาสมัคร2กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทีมพี่เลี้ยง จํานวน 7 คน และกลุ่มทีมสุขภาพตําบล จํานวน80 คนเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบประเมินความรู้และทักษะของทีมสุขภาพระดับตําบลแบบประเมินหลัง การเข้าอบรมแบบติดตามประเมินผลและสะท้อนกลับ และแบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบผลการศึกษา
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบรูปแบบการดำเนินงานป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนเขตชนบทที่ประยุกต์ใช้ล็อกจิก โมเดล (Logic Model) กับทีมสุขภาพตำบล
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
Logic Model,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางทิพยรัตน์ ธรรมกุล (หัวหน้าโครงการ) meaw_sin@hotmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download