ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000085
ชื่อโครงการ (ไทย)
ปัจจัยของความล่าช้าในการวินิจฉัย รักษาโรคเรื้อน เขตสุขภาพที่ 9
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่ทำให้เกิดความพิการ ซึ่งความพิการในผู้ป่วยโรคเรื้อนเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคเรื้อนเป็นปัญหาสำคัญทั้งทางสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม สาเหตุของความพิการนั้นส่วนใหญ่แล้วพบว่า เกิดจากการมารับการรักษาที่ล่าช้า การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยความล่าช้าในการวินิจฉัย รักษาในผู้ป่วยโรคเรื้อนเขตสุขภาพที่ 9 ทำการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วยโรคเรื้อนที่กำลังรับยาไม่เกิน 9 เดือน จำนวน 36 คน รวมทั้งญาติ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อหาปัจจัยความล่าช้าในการวินิจฉัย รักษาในผู้ป่วยโรคเรื้อนเขตสุขภาพที่ 9 วัตถุประสงค์รอง 1. เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ความเชื่อ พฤติกรรมที่มีผลต่อความล่าช้าในการวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อน 2. เพื่อวิเคราะห์ระบบการวินิจฉัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาในวินิจฉัยรักษาโรคเรื้อน
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
โรคเรื้อน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางญาดา โตอุตชนม์ (หัวหน้าโครงการ) pooky6833@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download