ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000084
ชื่อโครงการ (ไทย)
ประสิทธิผลของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้า ในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The effectiveness of TB screening system in reducing diagnosis delay in Khok Samrong hospital, Lopburi province.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดโครงการ
วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสําคัญทางด้านสาธารณสุข เป็นสาเหตุของการป่วย และการตายในหลายประเทศทั่วโลก มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และปัญหาการดื้อยาวัณโรคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีอัตราการหายขาดของผู้ป่วยวัณโรคปอดจากเชื้อดื้อยาหลายขนานคิดเป็นร้อยละ 56 จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก ระบุว่าปี 2555 ทั่วโลกมีผู้ป่วยวัณโรค 8.6 ล้านคน โดยพบมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความล่าช้าของระบบบริการในการวินิจฉัยวัณโรค (Health System Delay) ระหว่างระบบคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดแบบเดิมและระบบคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดแบบใหม่ 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบร้อยละการค้นพบผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ระหว่างใช้ระบบคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดแบบเดิม และระบบคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคแบบใหม่ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่อระบบคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคแบบใหม่
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
วัณโรค,การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค,การวินิจฉัยวัณโรค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสุภาภรณ์ วัฒนาธร (หัวหน้าโครงการ) sup_dpc2@yahoo.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download