ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000318
ชื่อโครงการ (ไทย)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการวินืจฉัยแยกโรคไข้เลือดออก : การณีศึกษาโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุในโครงพยาบาลชุมชน เขต 12
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Factors related with differential diagnosis in Dengue Hemorrhagic Fever : study among Fever of Unknown Origin in the community hospitals , region 12
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
รายละเอียดโครงการ
The Factors related with differential diagnosis in Dengue Hemorrhagic Fever : study among Fever of Unknown Origin in the community hospitals , region 12
ประเภทกลุ่มโรค
CD / VECTOR
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบลักาณะทางระบาดวิทยาในด้านบุคคลและเชื้อก่อโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการวินิจฉัยแยกโรคไข้เลือดออกในกลุ่มผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปีที่สำเร็จ
-
คำค้น
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ, ไข้เลือดออก, การวินิจฉัยแยกโรค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- พัชนี นัครา (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download