ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000292
ชื่อโครงการ (ไทย)
---
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Human Immunodeficiency Virus Infection among Patients Attending Sexually Transmitted Disease Center, Region 11; Nakhon Sri Thammarat
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
รายละเอียดโครงการ
Human Immunodeficiency Virus Infection among Patients Attending Sexually Transmitted Disease Center, Region 11; Nakhon Sri Thammarat
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
-
ปีที่สำเร็จ
-
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- Siriluk Thaicharoen (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download