ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000082
ชื่อโครงการ (ไทย)
การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยป้องกันพฤติกรรม การสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Meta synthesis of preventive factors for cigarette smoking among Thai youths
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
รายละเอียดโครงการ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลเชิงนโยบาย ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) และการสังเคราะห์อภิมานงานวิจัย(meta synthesis) โดยใช้กรอบแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงสังคม (social ecological model) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลแบบพหุมิติ(multidimensional prevention) โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย ในทุกมิติ ทั้งระดับบุคคล ระดับระหว่างบุคคล ระดับองค์กร/สถาบัน ระดับชุมชน และระดับสังคม/นโยบายสาธารณะ
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
บุหรี่
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวจุรีย์ อุสาหะ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download