ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000079
ชื่อโครงการ (ไทย)
การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ เชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานแบบปฐมภูมิในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายละเอียดโครงการ
---
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัจจัยทางระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับวัณโรคดื้อยาหลายขนานในภาพรวม ที่ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษารูปแบบการดื้อยาของเชื้อวัณโรค ลักษณะทางคลินิก การติดตามกากับรักษาและผลการรักษา และทัศนคติของบุคลากร ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานทั้งในผู้ป่วยรายใหม่และในผู้ป่วยที่เคยรับการรักษามาก่อน ที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 3. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัว ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ทั้งในผู้ป่วยรายใหม
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
ปัจจัยทางระบาดวิทยา,กาญจนบุรี,วัณโรคดื้อยาหลายขนาน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข (หัวหน้าโครงการ) sombat.than@yahoo.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download