ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000078
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของวัคซีนไวรัสโรต้าในจังหวัดนำร่อง (เพชรบูรณ์และสุโขทัย)
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Effectiveness and Cost-effectiveness of Rotavirus Vaccine in Pilot Provinces (Petchaboon and Sukhothai)
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียดโครงการ
เชื้อไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุสาคัญของการป่วยด้วยอาการท้องเสียรุนแรงในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปีในประเทศไทย คาดประมาณว่าในแต่ละปีเป็นสาเหตุให้เด็กต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มากถึง 56,000 ครั้ง การให้วัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคเป็นวิธีการป้องกันโรคที่มีประสิทธิผลสูงสุด
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนในหนูที่ดักได้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ 2. เพื่อศึกษาสายพันธุ์ของหนู สัตว์รังโรคชนิดอื่นรวมทั้งศึกษาชนิดของพาหะนำโรคที่เก็บได้บนตัวหนูและสัตว์รังโรคอื่นที่ดักได้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
ไวรัสโรต้า,ความคุ้มค่าของวัคซีน,จังหวัดนำร่อง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ (หัวหน้าโครงการ) piyanit@health.moph.go.th
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download