ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000077
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้น (Rapid test) กับผลการรักษา และผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Association of rapid tests, treatment outcomes and Effectiveness of Dengue control in the villages.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักจัดการความรู้
รายละเอียดโครงการ
--
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
- เพื่อทราบสถานการณ์การใช้ชุดตรวจ rapid test ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน - เพื่อทราบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเมื่อทราบผลตรวจ Rapid test - เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ชุดตรวจ rapid test ในแง่ผลการรักษา การเสียชีวิต และการเกิดผู้ป่วยรุ่นที่ 2 ในหมู่บ้าน (secondary case)
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
rapid test,ไข้เลือดออก
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล (หัวหน้าโครงการ) loah12@hotmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download