ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000074
ชื่อโครงการ (ไทย)
ภาระทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน : ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ทั่วไป : เพื่อแสดงภาระทางสุขภาพที่เกิดจากโรคปวดหลังและการบาดเจ็บ ของผู้ประกอบอาชีพที่มารับบริการในโรงพยาบาลเป้าหมาย วัตถุประสงค์เฉพาะ 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การบันทึก /จัดเก็บข้อมูลโรค ปวดหลัง จากการทำงาน และการบาดเจ็บจากการทำงาน ของโรงพยาบาลเป้าหมาย 2. เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของการเกิดโรค ปวดหลัง และการบาดเจ็บ ของผู้ประกอบอาชีพ จากข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลเป้าหมาย 3. เพื่อประมาณ ภาระทางสุขภาพที่เกิดจากโรคปวดหลังและการบาดเจ็บ ของผู้ประกอบอาชีพที่มารับบริการในโรงพยาบาลเป้าหมา
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
ภาระทางสุขภาพ,โรคจากการทำงาน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวอรพันธ์ อันติมานนท์ (หัวหน้าโครงการ) untimanon@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download