ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000071
ชื่อโครงการ (ไทย)
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันควบคุม ภาวะโภชนาการเกิน/โรคอ้วนสำหรับ เด็ก และเยาวชนในจังหวัดลำพูน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ปีที่สำเร็จ
2557
คำค้น
นวัตกรรม,การสื่อสาร,พฤติกรรมการ, ภาวะโภชนาการเกิน,โรคอ้วน ,เด็ก ,เยาวชน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นารถลดา ขันธิกุล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download