ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000688
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสารเคมีอัลฟาซัยเพอร์มิทรินกับเดลต้าเมทรินโดยวิธีการพ่นแบบฤทธิ์ตกค้างในบ้านเพื่อควบคุมไข้มาลาเรีย ในท้องที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Comparative Study on Effectiveness of Alphacypermethrin and Deltamethrin by Indoor Residual Spraying for Malaria Control in Thasongyang District, Tak Province
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของสารเคมีอัลฟาซัยเพอร์มิทริน 10% สูตรน้ำกับกับเดลต้าเมทริน 5% สูตรผงละลายน้ํา ในการควบคุมยุงพาหะ
ปีที่สำเร็จ
2545
คำค้น
อัลฟาซัยเพอร์มิทริน 10% , เดลต้าเมทริน 5%
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- Comparative Study on Effectiveness of Alphacypermethrin and Deltamethrin by Indoor Residual Spraying for Malaria Control in Thasongyang District, Tak Province (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download