ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000067
ชื่อโครงการ (ไทย)
โครงการฐานข้อมูลเพื่อศึกษาการดำเนินของโรคในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Thai Pediatric HIV Disease Progression: An Observational Database; Pediatric PROGRESS
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันบำราศนราดูร
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางคลินิกและผลการรักษาของกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีที่เข้าร่วมในโครงการฐานข้อมูล "Pediatric PROGRESS"
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอดส์, เอดส์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สถาบันบำราศนราดูร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download