ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000685
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ทรายทีมีฟอสชนิดซองชา และชนิดตักใส่โดยตรงในภาชนะขังน้ำที่มีการใช้หมุนเวียนในชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Comparison on used new temephos bagging and applied directly in the water containers for prevention and control Aedes aegypti larvae in community.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทรายทีมีฟอสชนิดซองชาและชนิดตักใส่โดยตรงในภาชนะขังน้ำในชุมชน เ
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
ลูกน้ำยุงลาย, ทรายทีมีฟอสชนิดซองชา,ลูกน้ำยุงลาย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ศิริพร ยงชัยตระกูล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download