ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000667
ชื่อโครงการ (ไทย)
ผลการรักษาผู้ป่วยฟัลซิปารัมมาลาเรียด้วยยา เมโฟลควิน 750 มก. ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
รายละเอียดโครงการ
ผลการรักษาผู้ป่วยฟัลซิปารัมมาลาเรียด้วยยา เมโฟลควิน 750 มก. ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาเมโฟลควิน ขนาด 750 มก. (รับประทานครั้งเดียว) ในผู้ป่วยฟัลซิปารัมมาลาเรียที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทย–กัมพูชา และไทย-ลาวและเคย ได้รับการ พิจารณาว่าเป็นพื้นที่ที่ไวต่อยารักษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยากับช่วงเวลาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
ปีที่สำเร็จ
2545
คำค้น
ยาเมโฟลควิน, ฟัลซิปารัม, มาลาเรีย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางลักษณา หลายทวีวัฒน์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download