ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000659
ชื่อโครงการ (ไทย)
บทบาทของผู้ให้บริการเอกชนในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคมาลาเรีย ในพื้นที่ไข้มาลาเรียสูง ชายแดนไทย - พม่า จังหวัดระนอง
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
-
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิธีการตรวจวินิจฉัยและรักษาไข้มาลาเรียของผู้ให้บริการภาคเอกชนในพื้นที่ไข้มาลาเรียสูงที่อําเภอเมืองจังหวัดระนอง
ปีที่สำเร็จ
2545
คำค้น
มาลาเรีย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ไตรวิทย์ เตมหิวงศ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download