ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000655
ชื่อโครงการ (ไทย)
กลยุทธ์การตลาดในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Marketing Strategy in Policy Implementation of Surveillance and Rapid Response Team Development in Thailand
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักระบาดวิทยา
รายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์การตลาดในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของประเทศไทย
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
ด้วยกรมควบคุมโรคได้เสนอร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับใหม่ ซึ่งมีบทบัญญัติที่ก้าหนดให้มีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในทุกอ้าเภอหรือทุกเขต การทบทวนบทเรียนจากการด้าเนินงานที่ผ่านมา จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการด้าเนินการต่อไปเมื่อพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ จึงได้ทำการศึกษาครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อทบทวนและสังเคราะห์ความรู้ในการใช้กลยุทธ์การตลาดขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 2. เพื่อสังเคราะห์บทเรียนจากการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว, SRRT
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วันชัย อาจเขียน (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download