ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000637
ชื่อโครงการ (ไทย)
การเปรียบเทียบอัตราการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อที่ได้รับการรักษาหายและรักษาครบของจังหวัดสระบุรี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Compare with Relapse rates of pulmonary tuberculosis between cure and complete treatment in new case sputum smear-positive pulmonary tuberculosis patients in Saraburi Province
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดโครงการ
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อที่ได้รับการรักษา และรักษาครบที่มีการบันทึกไว้ในเวชระเบียนของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสระบุรี
ปีที่สำเร็จ
2555
คำค้น
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสุภาภรณ์ วัฒนาธร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download