ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000628
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Study of Diseases Prevention and Control Programs in Sub District Administrative Organization in the Area of Office of Disease Prevention and Control 2
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
-
หน่วยงาน ระดับกรม
-
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
-
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
ประเภทกลุ่มโรค
-
ประเภทโครงการ
-
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
-
วัตถุประสงค์
การศึกษาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
ปีที่สำเร็จ
-
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- กษมะ กระต่ายทอง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download