ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000061
ชื่อโครงการ (ไทย)
ชนิด ชีวนิสัยของริ้นฝอยทราย สัตว์รังโรค และเชื้อโรคลิชมาเนียในพื้นที่เกิดอุบัติการณ์ โรคลิชมาเนีย ประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียดโครงการ
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. ชนิด ชีวนิสัย และการแพรกระจายของริ้นฝอยทรายในพื้นที่ที่เคยเกิดโรคลิชมาเนีย 2. ชนิดของเชื้อโรคลิชมาเนียในริ้นฝอยทรายในพื้นที่ที่เคยเกิดโรคลิชมาเนีย 3. สัตว1รังโรคของโรคลิชมาเนียในพื้นที่เกิดโรค
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
ชนิด,ชีวนิสัยของริ้นฝอยทราย,สัตว์รังโรค,เชื้อโรคลิชมาเนีย,พื้นที่เกิดอุบัติการณ์,โรคลิชมาเนีย,ประเทศไทย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download