ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000623
ชื่อโครงการ (ไทย)
บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Actual and Expected Roles of Local Government Organization to Prevent and Control Non–Communicable Disease and Risk Health
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ
บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการกำหนดอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมในเรื่องโรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ อปท. หมวด 2 มาตรา 16 และมาตรา 17 2 เพื่อศึกษากิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพของ อปท. ระหว่างปีงบประมาณ 2548–2550 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของ อปท. ในเรื่องโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังของ อปท. ในเรื่องโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 5. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคว
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดุษฎี นรศาศวัต (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download