ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000622
ชื่อโครงการ (ไทย)
บทบาทของผู้ให้บริการเอกชนในงานควบคุมไข้มาลาเรีย : การศึกษาในชุมชนชายแดนไทย-พม่า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Roles of Private Sectors in Malaria Control: A Study in Thai-Myanmar Border Community in Sangklaburi District, Kanchanaburi Province
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแบบแผนการให้บริการและคุณภาพให้บริการด้านการวินิจฉัยและการรักษาไข้มาลาเรียของผู้ให้บริการเอกชน
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
ไข้มาลาเรีย, งานควบคุมไข้มาลาเรีย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- จิระพัฒน์ เกตุแก้ว (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download