ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000060
ชื่อโครงการ (ไทย)
ต้นทุนประสิทธิผลในการวินิจฉัยวัณโรคและการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ของวิธีการตรวจที่รวดเร็ว โดยเทคนิคทางโมเลกุล (XpertTB/RIF )
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Cost effectiveness of TB and MDR-TB diagnostic of rapid drug sensitivity test by molecular technique (Xpert MTB/RIF)
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงต้นทุนประสิทธิผลในการวินิจฉัยวัณโรคปอดและวัณโรคดื้อยาหลายขนานของวิธีการตรวจที่รวดเร็ว โดย เทคนิคทางโมเลกุล(Xpert MTB/RIF)
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
การวินิจฉัยวัณโรค,ต้นทุนประสิทธิผลในการวินิจฉัยวัณโรค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดร.ปิยะดา คุณาวรารักษ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download