ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000617
ชื่อโครงการ (ไทย)
การสอบสวนภาวะไข้มาลาเรียระบาดที่จังหวัดสระแก้ว
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Malaria Outbreak Investigation in Sakaew Province
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
การสอบสวนภาวะไข้มาลาเรียระบาดที่จังหวัดสระแก้ว
ปีที่สำเร็จ
2545
คำค้น
มาลาเรีย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- จิระพัฒน์ เกตุแก้ว (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download