ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000611
ชื่อโครงการ (ไทย)
มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ในการเผชิญปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของหญิง : การเลือกใช้ระบบบริการสุขภาพ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงการรับรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการเผชิญปัญหาของผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเลือกใช้ ระบบบริการสุขภาพ การต่อรองปกป้องมิให้ป่วยซ้ำซ้อน มุมมองของสังคมที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่สถานบริการสุขภาพของผู้หญิง ความคิดเห็นต่อ สถานบริการสุขภาพของรัฐที่ให้กับผู้หญิงที่มีปัญหาโรคทางเพศสัมพันธ์
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของหญิง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นิตยา ระวังพาล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download