ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000606
ชื่อโครงการ (ไทย)
ทัศนคติของประชาชนจังหวัดระนองต่อผลกระทบของแรงงานพม่า ในด้านสาธารณสุข
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
RANONG PEOPLE ’ S ATTITUDE TOWARD THE IMPACT OF BURMESE MIGRANT LABOUR TO PUBLIC HEALTH
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อผลกระทบจากปัญหาแรงงานพม่าในด้านสาธารณสุข ทั้งผลกระทบทางด้านบวกที่ก่อประโยชน์และผลกระทบด้านลบที่ก่อให้เกิดผลเสีย ในด้านการบริการสาธารณสุขคุณภาพชีวิต และการพึ่งพาตนเองในสังคม
ปีที่สำเร็จ
2545
คำค้น
ทัศนคติ, ชาวพม่า,
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางนิโลบล ธีระศิลป์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download