ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000058
ชื่อโครงการ (ไทย)
ความรูh การรับรู้ พฤติกรรมของประชาชนเพื่อป้องกันโรคเห็ดพิษ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Publics’ Knowledge, Perception and Preventive Behaviors for Mushroom Poisoning in Responsible Areas of the Office of Disease Prevention and Control 7thUbonratchatani
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่บริโภคเห็ดพิษและการกระจายของเห็ดพิษในพื้นที่เป้าหมาย 2. เพื่อศึกษาระดับความรู้ การรับรู้ พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคเห็ดของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
โรคเห็ดพิษ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายสมพงษ์ จันทร์ขอนแก่น (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download