ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000596
ชื่อโครงการ (ไทย)
ผลการเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีสโดย IgM ELISA และ Leptospirosis dipstick กับ Microscopic Agglutination Test (MAT)
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
-
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
-
หน่วยงาน ระดับกรม
-
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
-
รายละเอียดโครงการ
ตัวอย่างซีรั่ม 169 ตัวอย่าง เป็นซีรั่มชองผู้ป่วยผู้ป่วยที่แพทย์ให้การวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีสใน โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2541 149 ตัวอย่าง (ซีรั่มครั้งแรก 85 ตัวอย่าง, ซีรั่มครั้งที่สอง 44 ตัวอย่าง) และซีรี่มคนปกติ 20 ตัวอย่าง นำมาตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจโดยวิธีตรวจคัดกรอง (screening test) ใช้วิธี IgM ELISA และ Leptospirosis dipstick กับ วิธีมาตรฐาน (ใช้เชื้อในการตรวจ 16 ชนิด ได้แก่ L.akiyami, L.ballico, L.bataviae, L.ca
ประเภทกลุ่มโรค
-
ประเภทโครงการ
-
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
-
วัตถุประสงค์
ผลการเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีสโดย IgM ELISA และ Leptospirosis dipstick กับ Microscopic Agglutination Test (MAT)
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ประยทธ แก้วมะลัง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download