ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000057
ชื่อโครงการ (ไทย)
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มที่ดื่มและยังไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนที่ จังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่อยู่ในระบบการศึกษาและ การศึกษานอกโรงเรียน ของเยาวชนที่ จังหวัดอุบลราชธานี 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับ การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
การสื่อสารการตลาด, การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาววาสนา มหาคีตะ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download