ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000585
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับของประชาชนต่อ การพ่นสารเคมีไพรีทอยด์ในการควบคุมไข้มาลาเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Knowledge, Attitudes and Acceptance in Pyrethroid Residual Spray of the People in Mae Hong Son Province, Northern Thailand
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
-
วัตถุประสงค์
ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับของประชาชนต่อ การพ่นสารเคมีไพรีทอยด์ในการควบคุมไข้มาลาเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปีที่สำเร็จ
2538
คำค้น
ไข้มาลาเรีย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สมศักดิ์ ประจักษ์วงศ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download