ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000582
ชื่อโครงการ (ไทย)
สิ่งแวดล้อมและการเดินทางที่มีผลต่อโรคเลปโตสไปโรซีสในประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
-
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
-
หน่วยงาน ระดับกรม
-
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
-
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ (unmatched case control study) ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม. ผู้ป่วย 56 ราย และ กลุ่มควบคุม 145 ราย เข้าร่วมการศึกษา ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาเป็นผู้ป่วยในและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเลปโตสไปโรซีส และตรวจพบแอนติบอดีชนิด IgM ต่อเชื้อเลปโตสไปร่า โดยวิธี Panbio ELISA (Panbio Inc, Brisbane, Australia) กลุ่มควบคุมเป็นเพื่อนบ้านของผู้ป่วยและไม่มี แอนติบอดีชนิด IgM ต่อเช
ประเภทกลุ่มโรค
-
ประเภทโครงการ
-
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
-
วัตถุประสงค์
สิ่งแวดล้อมและการเดินทางที่มีผลต่อโรคเลปโตสไปโรซีสในประเทศไทย
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วราลักษณ์ ตังคณะกุล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download