ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000581
ชื่อโครงการ (ไทย)
การเข้าถึงสุราและบุหรี่ของวัยรุ่นในชุมชนไทย รายงานผลการวิจัย ปีที่ 1 (ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับ พฤติกรรมการป้องกันการ เข้าถึงสุราและบุหรี่ของนักเรียน)
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
THE CORRELATION BETWEEN PHYCHO – SOCIAL FACTORS AND PREVENTIVE BEHAVIOR INVOLVEMENT IN ALCOHOL AND TOBACCO OF ADOLESCENT STUDENT
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักระบาดวิทยา
รายละเอียดโครงการ
การเข้าถึงสุราและบุหรี่ของวัยรุ่นในชุมชนไทย รายงานผลการวิจัย ปีที่ 1 (ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตสังคมกับ พฤติกรรมการป้องกันการ เข้าถึงสุราและบุหรี่ของนักเรียน)
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
การศึกษาครั้งนี้มุ่งจะศึกษาปัจจัยเชิงเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเข้าถึงสุราและบุหรี่ ของนักเรียนมัธยมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญดังนี้ 1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการเข้าถึงสุราและบุหรี่ของนักเรียน 2. เพื่อศึกษาถึงจิตลักษณะด้านต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการเข้าถึงสุราและบุหรี่ของนักเรียน 3. เพื่อศึกษาถึงลักษณะของสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตลักษณะสถานการณ์ 4. เพื่อศึกษาถึงจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องก
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ณัฐกานต์ ไวยเนตร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download