ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000056
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้ประกอบการร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาผล พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551ต่อการปฏิบัติตามของผู้ประกอบการร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสถานบริการ ของจังหวัดอุบลราชธานี 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความคิดเห็น การได้รับข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบ การนิเทศติดตาม การลงโทษจากหน่วยงานของรัฐกับการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551ผู้ประกอบการร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธานี 2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551ผู้ประกอบการร้าน
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายวันชัย สีหะวงษ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download