ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000054
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนารูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ด้วยวิธีการค้นหาจากผู้ป่วยโรคผิวหนังในอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนสะสมสูง
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Model Development of new leprosy case finding from skin disease patients in districts high cumulative leprosy case.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
2.ศึกษาลักษณะการไปรับบริการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังที่โรงพยาบาลตามสิทธิของผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทีขึ้นทะเบียนรักษาในปีงบประมาณ 2550– 2554 2.เพื่อพัฒนารูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนใหม่จากการคัดกรองผู้ป่วยโรคผิวหนังที่มาตรวจที่โรงพยาบาลในอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมสูง
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่, โรคผิวหนัง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download