ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000554
ชื่อโครงการ (ไทย)
ผลของการปรึกษากลุ่มเพื่อลดความเครียดของผู้ป่วย เสพเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันบำราศนราดูร
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้ป่วยเสพเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์ ก่อนและหลังให้คำปรึกษากลุ่ม
ปีที่สำเร็จ
2549
คำค้น
ความเครียด , ผู้ป่วยเสพเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นิตยา บูรณประภา (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download