ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000552
ชื่อโครงการ (ไทย)
ผลกระทบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต่อหญิงบริการ หลังจากการยุบคลินิกกามโรค จากการปฏิรูประบบราชการในปี 2545
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Impact of Prevention and Control of Sexually Transmitted Infections to Female Sex Worker after Disfigured of STI Unit Resulting from Reengineering of Government System, 2001
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลกระทบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อหญิงบริการหลังจาก การยุบคลินิกกามโรคจากการปฏิรูประบบราชการปี 2545
ปีที่สำเร็จ
2551
คำค้น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,หญิงบริการ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- อมรรัตน์ จงตระการสมบัติ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download