ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000053
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีควบคุมยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Efficacy Evaluation of insecticide spraying to control of Aedes aegypti of Local Administration
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้เครื่องพ่นในการควบคุมยุงลายตัวเต็มวัย 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องพ่นสารเคมีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ควบคุมยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสารเคมีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการควบคุมยุงลายตัวเต็มวัย
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
การพ่นสารเคมีควบคุมยุงลาย , ยุงลาย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายกองแก้ว ยะอูป (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download