ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000537
ชื่อโครงการ (ไทย)
ผู้ผ่านการ อบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร ในงานควบคุมโรคหนอนพยาธิลำไส้ภาคใต้ปี 2540
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบคุณภาพในการตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกรในงานควบคุมโรคหนอนพยาธิลำไส้ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้
ปีที่สำเร็จ
2540
คำค้น
โรคหนอนพยาธิลำไส้
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- พันจ่าอากาศเอกหญิงดัชนี มานะตระกูล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download