ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000535
ชื่อโครงการ (ไทย)
การปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครไข้หวัดนกในการเฝ้า ระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก เขตตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขที่11และ14
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Working on prevention and controlling Avian Influenza Volunteer,s role in public health region 11 th and 14 th
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับ การปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่11และ14
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
การป้องกันควบคมโรค ุ ,ไข้หวัดนก,อาสาสมัครสาธารณสุข
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วันชัย สีหะวงษ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download