ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000525
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาสภาวะสุขภาพแรงงานสตรีภาควิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Study on Health Status of Female Homeworkers in Small Community Enterprises : SCEs in Responsible Areas of The Office of Disease Prevention and Control 7th Ubonratchatani
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการศึกษาสภาวะสุขภาพของแรงงานสตรี ภาควิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
สภาวะสุขภาพของแรงงานสตรี, วิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและสิ่งทอพื้นบ้าน, แรงงานหญิงวัยเจริญพันธุ์ , สมรรถภาพการมองเห็น
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ศศินัดดา สุวรรณโณ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download