ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000522
ชื่อโครงการ (ไทย)
ผลการปฏิบัติงานติดตามผู้สัมผัสกามโรคที่เป็นหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ร่วมกับกลุ่มงานระบาดวิทยา สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1 กรุงเทพฯ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Co-operated Activities in Contact Tracing of Sex Workers by Venereal Disease Clinics and Epidemiology Section of the Office of Communicable Disease Control Region 1, Bangkok
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
-
หน่วยงาน ระดับกรม
-
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
-
รายละเอียดโครงการ
ผลการศึกษา ในปี 2539 มีจำนวนผู้สัมผัสกามโรคประเภทผู้ค้าประเวณีที่ต้องติดตาม 127 คน ติดตามโดยวิธีออกเยี่ยมแหล่งแพร่ 18 ครั้ง จ่าย contact slip 6 ฉบับ มีผู้สัมผัสมารับการตรวจ 70 คน คิดเป็นอัตราของการติดตามผู้สัมผัสโรคร้อยละ 55.12 ในจำนวนผู้สัมผัสที่มาตรวจพลว่าป่วยเป็นกามโรค 62 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 ปี 2540 มีจำนวนผู้สัมผัสกามโรคประเภทผู้ค้าประเวณีที่จะต้องติดตาม 109 คน ติดตามโดยวิธีออกเยี่ยมแหล่งแพร่ 21 ครั้ง จ่าย contact slip 2 ฉบับ มีผู้ค้าประเวณีที่เป็นผู้สัมผัสกามโรคมารับการตรวจ 89 คน คิดเป
ประเภทกลุ่มโรค
-
ประเภทโครงการ
-
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
-
วัตถุประสงค์
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ กับกลุ่มงานระบาดวิทยา สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 1 กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาหารูปแบบการติดตามผู้สัมผัสกามโรคที่เป็นผู้ค้าประเวณีในแหล่งแพร่กามโรคที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ดำเนินการในปี 2539-2540 กำหนดให้กลุ่มงานระบาดวิทยารับผิดชอบติดตามผู้สัมผัสกามโรค โดยเน้นการออกเยี่ยมแหล่งแพร่กามโรค หน่วยกามโรคและโรคเอดส์รับผิดชอบการแจ้งผู้สัมผัสกามโรค และตรวจรักษาผู้สัมผัสกามโรคที่ติดตามได้ การประเมินผลใช้วิธีเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัต
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- โอภาส พูลพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download