ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000520
ชื่อโครงการ (ไทย)
การเฝ้าระวังความชุกของโรคหนองใน, หนองในเทียม และซิฟิลิส ในหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.5 (ท่าเรือ)
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Surveillance of Prevalence in Gonorrheal, Chlamydial and Syphilistic Infection among the Female Commercial Sex-workers By Tharua VD & AIDS Clinic, Bangkok
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
-
หน่วยงาน ระดับกรม
-
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
-
รายละเอียดโครงการ
ผลการศึกษา 1) หญิงบริการทางเพศจำนวน 85 คน จากสถานบริการต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.5 ที่เป็นแหล่งแพร่กามโรคโดยตรง ได้แก่ ซ่องโสเภณี 2 แห่ง, โรงน้ำชา 4 แห่ง แหล่งแพร่กามโรคโดยแฝง ได้แก่ บาร์ 5 แห่ง, อโกโก้บาร์ 1 แห่ง, นวดแผนโบราณ 1 แห่ง, อาบอบนวด 1 แห่ง, ร้านอาหาร 2 แห่ง ตามตารางที่ 1 2) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า หญิงบริการทางเพศจากซ่องโสเภณีติดเชื้อหนองใน ชนิด Non-penicillinase producing Neisseria honorrhoea (Non-PPNG) จำนวน 2 ราย, ติดเชื้อ Chlamydia trachomatis
ประเภทกลุ่มโรค
-
ประเภทโครงการ
-
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
-
วัตถุประสงค์
แม้ว่าสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา จากอัตราป่วย 7.11 ต่อประชากร 1,000 คน ลดเหลือ 0.27 ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2542 กลุ่มประชากรที่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดคือ อาชีพรับจ้าง รองลงมาคือกลุ่มบริการทางเพศ สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าอัตราป่วยยังสูงอยู่ในปี 2540, 2541 และ 2542 เท่ากับ 1.30, 1.04 และ 0.96 ต่อประชากร 1,000 คน ตามลำดับ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.5 (ท่าเรือ) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 1 สำนักงานควบคุมโ
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สมคเนย์ โยวะผุย (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download