ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000050
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินประสิทธิผลเครือข่ายบริการสุขภาพด้านโรคเรื้อนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสภาวะความชุกโรคเรื้อนต่ำของประเทศไทย (ระยะที่ 1)
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Effectiveness of Network of Leprosy Health Services under the Universal Coverage Health Insurance for Low Leprosy Endemic Situation in Thailand.(Phase 1)
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันราชประชาสมาสัย
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของโรงพยาบาลที่เสนอเป็นสถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อน 2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบริการสุขภาพด้านโรคเรื้อนระดับต่าง ๆ ผู้ป่วยโรคเรื้อน และญาติต่อรูปแบบใหม่ของเครือข่ายบริการสุขภาพด้านโรคเรื้อนในสภาวะความชุกโรคเรื้อนต่ำของประเทศไทย ระยะที่ 2 3.เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพด้านโรคเรื้อนในสภาวะความชุกโรคเรื้อนต่ำของประเทศไทย
ปีที่สำเร็จ
2557
คำค้น
โรคเรื้อน,หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download