ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000516
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินผลการให้ยารักษาผู้ป่วยกามโรคตามมาตรฐานการรักษา กรมควบคุมโรคติดต่อ ของหน่วยกามโรคในสาธารณสุขเขต 1, พ.ศ.2543
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Evaluation Study on Standard Management of Venereal Diseases by VD Clinics in Public Health Region 1
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
ยเพื่อประเมินผลการให้รักษาผู้ป่วยกามโรคของหน่วยกามโรคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในสาธารณสุขเขต 1 ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาของกรมควบคุมโรคติดต่อปี 2541 หรือไม่
ปีที่สำเร็จ
2543
คำค้น
กามโรค
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ทรงคุณ สุนันท์ลิกานนท์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download