ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000514
ชื่อโครงการ (ไทย)
การเฝ้าระวังความชุกของโรคหนองใน, หนองในเทียมและซิฟิลิส ในหญิงบริการทางเพศ โดยหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.3
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Surveillance of Prevalence in Gonorrgeal, Chlamydial and Syphilistic Infection among the Female Commercial Sex-workers By VD & AIDS Clinic 1.3, Bangkok
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
-
หน่วยงาน ระดับกรม
-
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
-
รายละเอียดโครงการ
ผลการศึกษา 1) หญิงบริการทางเพศจำนวน 59 คน จากสถานบริการต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.3 ที่เป็นแหล่งแพร่กามโรคโดยตรวจ ได้แก่ โรงน้ำชา 2 แหล่ง แหล่งแพร่กามโรคโดยแฝง ได้แก่ บาร์ 2 แห่ง คาราโอเกะ 2 แห่ง นวดแผนโบราณ 1 แห่ง คาเฟ่ 1 แห่ง รวม 7 แห่ง 2) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า ในกลุ่มที่ 1 พบการติดเชื้อหนองในเทียม Chlamydia trachomatis จำนวน 7 ราย จากแหล่งแพร่สถานบริการคาราโอเกะ 3 ราย คาเฟ่ 3 ราย และบาร์ 1 ราย ในกลุ่มที่ 2 พบการติดเชื้อ 5 ราย เป็นเชื้อหนองในเทียม Chlamydia
ประเภทกลุ่มโรค
-
ประเภทโครงการ
-
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
-
วัตถุประสงค์
แม้ว่าสถานการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา จากอัตราป่วย 7.11 ต่อประชากร 1,000 คน ลดเหลือ 0.27 ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2542 กลุ่มประชากรที่ป่วยโรคด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดคือ อาชีพรับจ้าง รองลงมาคือ กลุ่มบริการทางเพศสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าอัตราป่วยยังสูงอยู่ในปี 2540, 2541 และ 2542 เท่ากับ 1.30, 1.04 และ 0.96 ต่อประชากร 1,000 คน ตามลำดับ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.3 ซึ่งอยู่ในความรับผิดขอบของศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 1 สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเข
ปีที่สำเร็จ
2547
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นันทพร สาวาโย (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download