ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000511
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของมาตรการการตรวจเชื้อดื้อยาและการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อในสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Cost Effectiveness of Drug Resistance Intervention and Treatment in TB Smear Positive Patient, The Office of Disease Prevention and Control Region 7th Ubon Ratchathani
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของมาตรการการตรวจเชื้อดื้อยา และการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ ระหว่างมาตรการที่ใช้ SOLID Media, MGIT960 และ HAIN-Test ในสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download