ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000509
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่วัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Basic Data of The HIV-Infected Patients at Wat Veluvanaram’s Community Care, Bangkok,
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมวิทยา ให้ผู้ติดเชื้อเอดส์อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขในรูปแบบของการดําเนินงานชุมชนบําบัด (Community Care)
ปีที่สำเร็จ
2541
คำค้น
ผู้ติดเชื้อ, ผู้ป่วยโรคเอดส์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ทรงคุณ สุนันท์ลิกานนท์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download