ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000049
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินประโยชน์ชุดทดสอบตรวจวัด Antibody ต่อ PGL-1 ในการช่วยวินิจฉัยและจำแนกประเภทการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Evaluation of Anti PGL-1 Antibody Test for Diagnosis and Treatment Classification of Leprosy Patients.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันราชประชาสมาสัย
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความไว (Sensitivity) และความจำเพาะ (Specificity) ของชุดทดสอบตรวจวัด Antibody ต่อ PGL - 1 ในซีรั่ม ชนิด PGL-1 Rapid flow test ในการวินิจฉัยและจำแนกประเภทการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนเพื่อประโยชน์ในการใช้ทดแทน Slit skin smear ในที่ที่ไม่สามารถทำ slit skin smear ได้
ปีที่สำเร็จ
2556
คำค้น
ผู้ป่วยโรคเรื้อน,ชุดทดสอบตรวจวัด Antibody ต่อ PGL-1
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download