ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000506
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนารูปแบบระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์ ของหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 1.1 นางเลิ้ง, กรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Developing Model of Caring for HIV – Infected Patients at Nanglerng VD and AIDS Clinic, Bangkok.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
---
ปีที่สำเร็จ
2541
คำค้น
ระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์ , เอดส์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สระสม จารุพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download