ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000495
ชื่อโครงการ (ไทย)
การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Subdistrict Administrative Organization in Role of Prevention and Control of Pesticide in Public Health 14
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่สาธารณสุข 14 2. เพื่อทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชขององค์การบริหารส่วนตำบล ใน สาธารณสุข 14
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางกัลยาณี จันธิมา (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download